42/2022 oferta sprzedaży: SPRZĘT ROLNICZY

Odsłony: 1251

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu sprzętu rolniczego:

 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO
 
 
I. Sprzedający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Członka Zarządu.
 
II. Informacje ogólne:
 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:

III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.zolednica.pl
 3. Sprzedający wystawia FV nabywcom.
 4. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 2. Oferty należy składać do dnia 18.04.2022 r. do godz. 11.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Oferta 42/2022” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 18.04.2022 r. godz. 11”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert na formularzu ofertowym za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX (pod warunkiem podania danych: cena brutto oferty, imię i nazwisko Oferenta, nazwa Firmy/Gospodarstwa, NIP, adres Oferenta, kontakt do Oferenta: telefon + email).
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w miejscowości Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - w dni robocze, od g.9 do g.14, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu: 65) 546 67 28.

 

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO

ARKUSZ OFERTOWY 42/2022 - pobierz załącznik 1

LP

Nazwa

Oznaczenie

Nr orzeczenia techniczn.

Rok

Cena minimalna zł NETTO

Cena minimalna zł BRUTTO

OPIS / FOTO

1

Zespół kosiarek KUHN GMD:  czołowa 802 F + boczne 8730 FF

1061170-L0934 +1063970-B0317 (F-144-594)

2a/HZZ/2022 2b/HZZ/2022

2012

53 000,00

65 190,00

OPIS2a    OPIS2b   FOTO2a+b

2

Zespół kosiarek KUHN GMD:  czołowa 802 F + boczne 8730 FF

1061170-L0973 +1063970-B0330 (C-590-594)

3a/HZZ/2022 3b/HZZ/2022

2012

53 000,00

65 190,00

OPIS3a   OPIS3b  FOTO3a+b

3

Rozsiewacz zawieszany nawozu  VICON  RS-XL    

77304-02-1620, (F-112-590)

4/HZZ/2022

2006

12 500,00

15 375,00

OPIS4    FOTO4

4

Rozsiewacz zawieszany nawozu  VICON  RS-XL

77304-02-1616 (C-546-590)

5/HZZ/2022

2006

13 500,00

16 605,00

 OPIS5   FOTO5

5

Opryskiwacz polowy zaczepiany IGLOPOL        

bd

6/HZZ/2022

1995

6 250,00

7 687,50

 OPIS6    FOTO6

6

Przyczepa ciągnikowa 4,0 t     D732/03 Autosan wywrotka

32895, bd, (F-50-748)

7/HZZ/2022

1986

11 250,00

13 837,50

 OPIS7    FOTO7

7

Przyczepa ciągnikowa 4,5 t  wywrotka D47B Autosan 

43692, PRAMC73  (198-PN-C)8/HZZ/2022

8/HZZ/2022

1979

10 250,00

12 607,50

 OPIS8    FOTO8