29/2024 oferta sprzedaży: SPRZĘT ROLNICZY

Odsłony: 696

UWAGA: zmiana terminu składania ofert: z 20.05.2024 r. na 27.05.2024 r. oraz dodatkowe przedmioty sprzedaży - szczegóły na http://www.zolednica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=973:37-29-2024-oferta-sprzedazy-sprzet-rolniczy&catid=13&Itemid=114

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu sprzętu rolniczego:

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO
 
 
I. Sprzedający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Wiceprezesa Zarządu
 
II. Informacje ogólne:
 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego, z dopuszczeniem składania ofert drogą elektroniczną (e-mail) – a oferty należy kierować na adres siedziby Oferującego lub przesyłać na adres hzz @ zolednica.pl
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów i jego zamknięcia bez podania przyczyny
 4. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz na www.zolednica.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI (29/2024), na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek i https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/rrVz/
 5. W przypadku przystąpienia osoby fizycznej do przetargu, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia na formularzu ofertowym o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu
 6. Sprzęt będący przedmiotem przetargu stanowi własność Oferującego, a wysokość ceny wywoławczej netto i wadium określono w formularzu ofertowym (zał. 1)
 7. Inne istotne informacje obejmujące wskazanie zbywanych Składników Aktywów Trwałych oraz syntetyczny opis ich stanu fizycznego i prawnego zawarto w wycenach (zał. 2 - tabela u dołu strony)
 8. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A) wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek Oferującego – na numer i w wysokości określonych w formularzu oferty – przed otwarciem przetargu. Wadium złożone przez oferentów uczestniczących w przetargu, którzy nie zostali wybrani jako nabywcy, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu przetargu, bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu, a wadium zwycięskiego Oferenta zostaje zaliczone na poczet zapłaconej ceny;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  B) złożenie prawidłowej oferty na formularzu stanowiącym zał. 1, zawierającej: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę), siedzibę oferenta i telefon kontaktowy b) oferowaną cenę i sposób finansowania c) ew. oświadczenia oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia d) potwierdzenie wniesienia wadium e) ew. inne informacje i dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w języku polskim) składa się do dnia i godziny otwarcia (określone poniżej) w zaklejonej kopercie w sekretariacie Oferującego lub przesyła za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu oferty) lub poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl), a okres w którym oferta jest wiążąca wynosi 7 dni roboczych
 9. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja informuje tych Oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania, z zastrzeżeniem, że postępowanie dalej prowadzone będzie w formie aukcji.
 10. Gdy przedmiotem sprzedaży jest Składnik Aktywów Trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy, umowa zostaje zawarta (z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru jego oferty w przetargu). Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny, a Nabywca, który w terminie określonym nie uiści ceny nabycia, traci złożone wadium
 11. Warunkiem realizacji transakcji sprzedaży może być uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych – Oferent na formularzu oferty ma obowiązek złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa, nie będzie wnosił roszczeń do Spółki związanych z niedokonaniem transakcji
 12. Na formularzu ofertowym należy zaakceptować pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych i złożenia stosownego oświadczenia w tym temacie pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia transakcji sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg

 III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (zał. 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.zolednica.pl
 3. Sprzedający wystawia FV nabywcom
 4. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę zabezpieczoną wadium należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt II. Informacje ogólne
 2. Oferty należy składać do dnia 20.05.2024 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Oferującego
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Oferta 29/2024” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 20.05.2024 r. godz. 11”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert na formularzu ofertowym (zał.1) za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX - pod warunkiem zawarcia danych: cena brutto oferty, imię i nazwisko Oferenta, nazwa Firmy/Gospodarstwa, NIP, adres Oferenta, kontakt do Oferenta: telefon + email.
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w miejscowości Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - w dni robocze, od g.9 do g.14, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu: 65) 546 67 28

 

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO

ARKUSZ OFERTOWY 29/2024 - pobierz zał. 1

 

LP

Nazwa

Oznaczenie

Rok

Wysokość wadium

BRUTTO

Cena minimalna

zł NETTO

Cena minimalna

BRUTTO

Cena ofertowa

BRUTTO

Wycena

1

Rozsiewacz zawieszany

nawozu  VICON RS-XL

77304-02-1616

(C-546-590)

2006

1 300,00

9 999,00

12 298,77

  Wycena Rozsiewacz Vicon 

2

Samochód KIA SPORTAGE II 4WD

PRARW15 /

(C-203-741)

2010

1 100,00

8 650,00

10 639,50

   Wycena KIA Sportage
 
 
20.05.2024: Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu 29/2024 na sprzedaż sprzętu rolniczego - ceny brutto oferty najwyższej

ad. 1 - wpłynęło ofert: ... - oferta najwyższa: ...

ad. 2 - wpłynęło ofert: ... - oferta najwyższa: ...