137/2020 oferta sprzedaży: Sprzęt rolniczy (IV)

Odsłony: 2296

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu sprzętu rolniczego:

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO
 
 
I. Sprzedający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.
 
II. Informacje ogólne:
 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:

III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.zolednica.pl
 3. Sprzedający wystawia FV
 4. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 2. Oferty należy składać do dnia 21.01.2021 r. do godz. 12.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta 137/2020” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 21.01.2021 r. godz. 12”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX (ofera musi zawierać nazwę i dane kontaktowe Oferenta)
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w miejscowości Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu: 65) 546 67 28.

 

 

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO

 

 1. Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR Agrotron M 620 - nr rej. PRA AW79  -  OPIS  -  FOTO 1  
 2. Samochód Lublin 3 - nr rej. PRA 75HH  -  OPIS i FOTO

 

ARKUSZ OFERTOWY (załącznik 1)

 


 WYNIKI Przetargu 137/2020 Sprzęt rolniczy (IV)

Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR Agrotron M 620 - nr rej. PRA AW79
Liczba ofert: 4
Cena min.: 95.325,00 zł
Wybrana oferta: 116.850,00 zł
Kryterium wyboru: najwyższa cena oferty

Samochód Lublin 3 - nr rej. PRA 75HH
Liczba ofert: 4
Cena min.: 2.499,00 zł
Wybrana oferta: 3.011,00 zł
Kryterium wyboru: najwyższa cena oferty