13/5/2018 przetarg: Przebudowa dachu i elewacji budynku zabytkowego w Kawczu 62

Odsłony: 532

Zarząd Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” Sp. z  o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie poniżej określonych prac budowlanych:

  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót: Przebudowa dachu i elewacji budynku zabytkowego w Kawczu 62” 63-940 Bojanowo. Zakres rzeczowy robót określa ich wyszczególnienie, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2. Termin realizacji: Zadanie należy wykonać w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. Dopuszcza się (po uzgodnieniu z Zamawiającym) wcześniejsze rozpoczęcie prac przez Wykonawcę. Termin realizacji może zostać wydłużony: 1) na wniosek Wykonawcy inwestycji jeżeli przyczyną opóźnień są temperatury poniżej -5°C (notowane o godz. 7 rano, w oparciu o dane ze strony internetowej meteo.pl) lub inne zdarzenia atmosferyczne utrudniające postęp prac; 2) ze względu na ewentualne opóźnienie otrzymania decyzji z WUOZ
  3. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy
  4. Termin płatności: minimum 30 dni od wystawienia faktury

Względem Zamawiającego, jako spółki prawa handlowego, nie mają zastosowania przepisy o przetargu przeprowadzanym w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.- art. 3).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z Oferentami i prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Do pobrania:     1) SIWZ (13/5/2018) + ZAŁĄCZNIKI (PDF)     2) PRZEDMIAR ROBÓT (13/5/2018) 

3) POZWOLENIE 77/2018/A