127/2018 Przebudowa przyłącza napowietrznego NN 0,4 kV na przyłącze kablowe NN 0,4 kV

Odsłony: 1011

 

Zarząd Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” Sp. z  o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie "Przebudowy przyłącza napowietrznego NN 0,4 kV na przyłącze kablowe NN 0,4 kV w Żołędnica 41, 63-900 Rawicz"

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne na www,zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek,

III. Przedmiot zapytania:

 1. Przebudowa przyłącza napowietrznego NN 0,4 kV na przyłącze kablowe NN 0,4 kV w Żołędnica 41, 63-900 Rawicz dz.171/10 – wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 (dostępny na www.zolednica.pl - zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI”).
 2. Termin wykonania zadania: do 15.11.2018 r.
 3. Zapytujący zawarł umowę z ENEA Operator na przedmiotowe zadanie – załącznik nr 2 (dostępny na www.zolednica.pl - zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI”).
 4. Zapytujący posiada pozwolenie nr 384/2018/A WUOZ na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków parku - w zespole pałacowym w Żołędnicy.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 11.10.2018 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Przebudowa przyłącza napowietrznego NN 0,4 kV na przyłącze kablowe NN 0,4 kV”
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „Przebudowa przyłącza napowietrznego NN 0,4 kV na przyłącze kablowe NN 0,4 kV” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 11.10.2018 r. godz. 11”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).

 V. Inne:

 1. Oferent musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania robót
 2. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

Względem Zamawiającego, jako spółki prawa handlowego, nie mają zastosowania przepisy o przetargu przeprowadzanym w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.- art. 3).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z Oferentami i prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:     1)   PROJEKTY / SCHEMATY    2)   Formularz oferty   3)   Umowa ENEA