36/2024 sprzedaż: WEŁNA OWCZA

Odsłony: 219

 

Oferta sprzedaży ok. 850 kg wełny owczej

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Wiceprezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż ok. 850 kg wełny owczej od owiec rasy merynos polski (ok. 700 kg w 8 BB) i suffolk (ok. 150 kg w 2 BB)
 2. Parametry: rasa: gł. Merynos Polski oraz Suffolk – gł. biała - w workach BB (sortowana kolorami)
 3. Miejsce odbioru: Golina Wlk. 21, 63-940 Bojanowo
 4. Odbiór przedmiotu oferty: na koszt i po stronie Nabywcy.
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 kg wełny, warunki płatności (preferowana przedpłata).
 3. Oferty należy składać do dnia 30.04.2024 r. do godz. 11 -  hzz(at)zolednica.pl - (at) należy zamienić na @ - temat 36/2024 WEŁNA OWCZA
 4. Termin związania ofertą wynosi 72 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: tel. 693113430, hzz(at)zolednica.pl.

 

 

 

DO POBRANIA:  UMOWA k-s 2021