27/2024 oferta sprzedaży: RZEPAK ozimy (525 t)

Odsłony: 227

*AKTUALIZACJA:

 Oferta: sprzedaż 525 (+/- 10%) ton rzepaku ze zbiorów 2023 r.

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Wiceprezesa Zarządu.

 II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

 III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 525 (+/- 10%) ton rzepaku oz. ze zbiorów 2023 roku
 2. Parametry: wilgotność <7%, zanieczyszczenia <2%
 3. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy
 5. Termin odbioru przedmiotu oferty: do uzgodnienia
IV. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku, ilość full-track (całosamochodowa) w t + podanie warunków zakupu (potrącenia za zaolejenie, ewent. dopłata za jakość)
 2. Oferty należy składać do dnia *04.04.2024 r. do godz. 14.00 (prosimy o ofertowanie każdego dnia do tej daty)
 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl) - w temacie wpisując: "27/2024 rzepak 525"
 4. Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 5. *Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży
 3. Kontakt: hzz @ zolednica.pl, 605 456 524