23/2024 przetarg: Wentylatory pionowe do obory Kawcze

Odsłony: 286

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: Wentylatory pionowe do obory Kawcze” -

Termin składania ofert: do dnia 27.03.2024 g.11 / Termin realizacji: preferowany do 30.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

na dostawę i montaż 23/2024 – „Wentylatory pionowe do obory Kawcze”

(montaż: pref. do 30.04.2024 – Kawcze 68b, 63-940)

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 65.5466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 6990010264, REGON 410184416, KRS 0000064220, reprezentowany przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Wiceprezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania
 2. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
 3. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek

III. Przedmiot zapytania:

 1. Dostawa i montaż wentylatorów pionowych w oborze Kawcze – 6 sztuk
 2. Wymagane parametry: łopaty/śmigła ze stali nierdzewnej, średnica śmigieł min. 115 cm, obustronna siatka, pref. moc >1,0 kW, wydajność min. 40.000 m3/h, sterownik automatyczny oparty na falowniku zarządzanym, 2 tryby pracy: automat i manualny
 3. Preferowany termin wykonania zadania: do 30.04.2024 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 27.03.2024 r. do godz. 11
 2. Oferta winna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: „23/2024 Wentylatory”, a koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę Oferenta i oznaczenie: „23/2024 Wentylatory” oraz dopisek „Nie otwierać przed 27.03.2024 r. godz. 11”
 3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica . pl) – temat maila: „23/2024 Wentylatory”
 4. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, jeśli nie wpłynie żadna oferta lub otrzymana oferta(y) nie będą spełniały wymogów

 V. Inne:

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie spółki
 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena przy spełnionych parametrach
 3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa
 4. Osoba kontaktowa: 693 113 014; hzz(at)zolednica.pl