19/2024 oferta sprzedaży: PSZENICA oz. (2 x 750 t) - zbiory 2024

Odsłony: 276

 

Zapytanie o ofertę:

sprzedaż 2 x 750 ton pszenicy ozimej ze zbiorów 2024 r. 

 


I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Wiceprezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 2 x 750 t pszenicy oz. ze zbiorów 2024 r.
 2. Parametry: partia A) 750 t = białko min. 13,5%, opadanie 250, gęstość 76, gluten 28 + inne wg norm                 partia B)  750 t = białko min. 14,0%, opadanie 270, gęstość 76, gluten 30 + inne wg norm
 3. Miejsce odbioru: Golina Wlk. 80, 63-940
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: partia A) 08-09/2024, partia B) 09-10/2024

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość full-track (całosamochodowa) w t.
 3. Oferty należy składać do *29.02.2024 r. do g. 13.00
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) - z tematem "19/2024 Pszenica 2x750"
 5. Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 6. * Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży
 3. Kontakt: hzz(at)zolednica.pl