15/2023 sprzedaż: JAGNIĘTA

Odsłony: 537

 

Oferta na sprzedaż jagniąt

 1. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż jagniąt (ok. 45 szt.)
 2. Parametry: jagnięta ok. 38 kg, - głęboka ściółka, gł. Merynos Polski oraz Suffolk.
 3. Miejsce odbioru: Golina Wlk. 21,  63-940 Bojanowo (waga: Golina Wlk. 80 - 2 km).
 4. Odbiór przedmiotu oferty: na koszt i po stronie Nabywcy.
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.(w tym mail)
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 kg żywej wagi (preferowana), warunki płatności (preferowana przedpłata).
 3. Oferty należy składać do dnia 24.02.2023 r. do godz. 12.00.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl - (at) należy zamienić na @).
 5. Termin związania ofertą wynosi 72 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwość wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu.

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: Główny Hodowca, tel. 693113014, hzz(at)zolednica.pl.

 

 

 

1) UMOWA (wzór)

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "MACIORKI / JAGNIĘTA".