47/2018 dostawa: ROZDRABNIACZ BIJAKOWY

Odsłony: 1422

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy ROZDRABNIACZA BIJAKOWEGO RB-P45

Termin składania ofert : do dnia 08.05.2018 (pon.) do g.12 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "47/2018 Rozdrabniacz"

Franco: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

Termin dostawy: do uzgodnienia

SPECYFIKACJA przetargu nieograniczonego na dostawę rozdrabniacza bijakowego RB-P45

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, fax655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

 III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozdrabniacza bijakowego typu RB-P45 o specyfikacji:
 • wydajność dla sita Ø4 mm: 5-8 t/h
 • obroty silnika 2800 obr/min
 • wymiary sita Ø840 x wys 150
 • wysokość max 2565 mm
 • wychwytywacz magnetyczny
 • wibroizolator
 • gwarancja minimum 12 m–cy
 1. Oferent winien zawrzeć w ofercie pełną specyfikację oferowanego przedmiotu:
 2. Opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w siedzibie spółki oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia (2018 r.)

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz. 12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu.
 3. Oferty należy składać do dnia 08.05.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta, b) koperta wewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta na: rozdrabniacz bijakowy RB-P45. Nie otwierać przed dniem 08.05.2018 r. g. 12.
 5. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i/lub faxu (65 546 67 02).
 6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Inne informacje o przetargu:

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z Oferentem który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: p. Marcin Piotrowiak 65 5466708, 605456524, kontakt mailowy hzz(at)zolednica.pl

 

SPECYFIKACJA