43/2018 sprzedaż: WEŁNA OWCZA

Odsłony: 2268

Oferta sprzedaży

800 kg wełny owczej

I. Oferujący:

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż ok. 800 kg wełny owczej od owiec rasy merynos polski i suffolk - w workach typu BIgBag
 2. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo.
 3. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
 4. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (w tym mailowej)
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 kg wełny, ilość w kg, proponowane odroczenie terminu płatności FV.
 3. Oferty należy składać do dnia 24.04.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 5. Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu.

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: p. Marcin Maślanka tel. 693113014, hzz(at)zolednica.pl.

DO POBRANIA:   

1) UMOWA