97/2022 dostawa: Ciągnik rolniczy o mocy ok. 120 KM + ład. czoł.

Odsłony: 297

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 97/2022 na dostawę

Ciągnik rolniczy o mocy ok. 120 KM - z ładowaczem czołowym"

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
 3. Zapytujący nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania
 4. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI oraz na kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek

III. Przedmiot zapytania i termin realizacji:

 1. Ciągnik o mocy ok. 120 KM z ładowaczem czołowym
 2. Wymagane parametry: nowy, wysokość do 2,80 m, szerokość do 2,20 m, ładowacz czołowy, łyżka do materiałów sypkich, łyżko-krokodyl
 3. Termin wykonania zadania: od 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 06.09.2022 r. do godz. 11.00
 2. Oferta musi zawierać: opis parametrów ciągnika, warunki płatności (przedpłata, odroczenie terminu w dniach, ew. raty), okres i warunki gwarancji, czas reakcji serwisu, termin dostawy.
 3. Oferta winna być umieszczona w 2 zamkniętych kopertach: koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zapytującego, posiadać nazwę Oferenta i oznaczenie: „Ciągnik o mocy ok. 120 KM)”, a koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę Oferenta, oznaczenie: „Ciągnik o mocy ok. 120 KMi dopisek „Nie otwierać przed dniem 09.2022 r. g.11”
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert pocztą elektroniczną (hzz(@)zolednica.pl) z tematem: „Ciągnik o mocy ok. 120 KM
 5. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, jeśli nie wpłynie żadna oferta lub otrzymane oferty nie będą spełniały wymogów.

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena przy spełnionych parametrach i warunkach IV.2.
 3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (projekt na www lub wg wzoru Oferenta)
 4. Osoba kontaktowa: 693.113.428; hzz @ zolednica.pl.