88/2022 oferta sprzedaży: PSZENICA oz. (600 t)

Odsłony: 636

 

Zapytanie o ofertę:

sprzedaż 600 ton pszenicy ozimej ze zbiorów 2021 r.


I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 600 ton pszenicy oz. ze zbiorów 2021 roku
 2. Parametry: zanieczyszczenia <2%, zapach swoisty, wolne od szkodników, białko/gluten/L.op/gęstość/wilgotność
 3. Miejsce odbioru: Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: VIII/2022 - do uzgodnienia

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t.
 3. Oferty należy składać do 29.07.2022 r. do godz. 12.00 (Prosimy o ofertowanie w dniu 28 i 29.07.2022)
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) - z tematem "88/2022 Pszenica"
 5. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. * Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert.
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży
 3. Kontakt: hzz(at)zolednica.pl, 605 456 524 Agronom