77/2022 dostawa: ENERGIA ELEKTRYCZNA

Odsłony: 563

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: 

 

Termin składania ofert : do dnia 29.06.2022 do g.12 -  mailem hzz(at)zolednica.pl w temacie wpisując "77/2021 Energia Elektryczna"

 

Zapytanie 77/2022: dostawa energii elektrycznej na 2023 -… rok

 

 1. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700,  hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Członka Zarządu.
 1. Informacje ogólne:
 2. Zapytujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 4. Pytający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Zakup ok. 1580 MWh energii elektrycznej na 2023 rok (dopuszczalne opcje na 1,2 lub 3 lata)
 2. Miejsce dostaw, ilości i parametry: załącznik xls
 3. Zapytanie ukaże się na zolednica.pl w zakładce Zapytania i przetargi oraz zostanie skierowane drogą mailową do dostawców i podmiotów pośredniczących w sprzedaży energii
 4. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie pytającego - hzz(at)zolednica.pl.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej- mail.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 MWh energii dla poszczególnych taryf i ew. opłaty handlowe
 3. Oferty należy składać @ do dnia 29.06.2022 r. do godz. 11.00.
 4. Termin związania ofertą – min. 48 h od daty złożenia oferty i nie wcześniej niż 24 h po dacie przyjmowania ofert
 5. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą i zmiany na TGE, jak i możliwość przedłużenia przyjmowania ofert, jak i niedokonania wyboru.

 

UWAGA – w ofercie należy zawrzeć informację, czy Oferent gwarantuje NIEZMIENNOŚĆ CENY energii elektrycznej, bez klauzul typu „wystąpienie istotnych warunków rynkowych”, które mogą wpływać na cenę z oferty (vide https://www.holowka.com.pl/nieuprawniona-zmiana-cen-energii-elektrycznej/)