75/2022 dostawa: Agregat uprawowy do głębokiego spulchnienia gleby

Odsłony: 428

 UWAGA: nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 16.08.2022 g. 11

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 75/2022 na dostawę

Agregat uprawowy do głębokiego spulchnienia gleby"

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
 3. Zapytujący nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania
 4. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI oraz na kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek

III. Przedmiot zapytania i termin realizacji:

 1. Agregat uprawowy do głębokiego spulchnienia gleby – wymagane parametry: zał. 1
 2. Miejsce dostawy: Żołędnica 42, 63-900 Rawicz
 3. Preferowany termin wykonania zadania: do 28.02.2023 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 01.08.2022 r. do godz. 11.00
 2. Oferta musi zawierać:
 • specyfikację maszyny
 • cenę netto i warunki płatności (przedpłata, odroczenie terminu w dniach, ew. raty)
 • warunki gwarancji (ewent. warunki przedłużenia gwarancji) oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • odległość punktu serwisowego od HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o.
 • czas reakcji serwisu i koszt dojazdu serwisu
 • możliwość otrzymania ciągnika zastępczego w razie remontu
 1. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: „Agregat uprawowy (75/2022)”, a koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta i posiadać oznaczenie: „Agregat uprawowy (75/2022)” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 01.08.2022 r. godz. 12”
 2. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl) – temat maila: „75/2022 Agregat uprawowy
 3. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, jeśli nie wpłynie żadna oferta lub otrzymane oferty nie będą spełniały wymogów.

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena przy spełnionych parametrach i warunkach IV.1.
 3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (projekt na www lub wg wzoru Oferenta)
 4. Osoba kontaktowa: 605456524; hzz @ zolednica.pl.