63/2022 dostawa: BRAMY (2 szt.)

Odsłony: 302

SPECYFIKACJA do zapytania na dostawę:
BRAMY - 2 szt. -  z montażem (63/2022)

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700,  hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w Golina Wlk. 80, 63-940: 2 szt. bram o wymiarach: 428x415 cm i 412x422 cm

  • Bramy przesuwne, podwieszane górą (profil bramowy 80x80) wraz z prowadnicami
  • Konstrukcja bram wykonana z profili 50x50x3 – poszycie z blachy trapezowej t20
  • Zawieszone na dwóch wózkach jezdnych
  • Konstrukcja malowana natryskowo, dwuwarstwowo
  • Montaż bram, ościeżnic zewnętrznych, zamków i wykonanie opierzeń

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 01.08.2022 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN za 2 szt. bram + koszt dostawy i montażu, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Oferty należy składać do dnia 09.06.2022 r. do godz. 11.00.
3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl)
4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

  1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
  2. Osoba do kontaktu:  693 113 428, hzz(at)zolednica.pl
  3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa