60/2022 dostawa: KOJCE DLA CIELĄT (6 szt.)

Odsłony: 324

SPECYFIKACJA do zapytania na dostawę:
kojce dla cieląt - 6 szt. z wyposażeniem (60/2022)

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700,  hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w Golina Wlk. 80, 63-940: 6 szt. kojców dla cieląt - o wymiarach: ok. 130 cm x ok.150 cm,

  • Ściany boczne zabudowane, z paneli PCV lub sklejki wodoodpornej
  • Automatyczne zamykanie drzwiczek (zatrzaskowe)
  • Mobilne (na kółkach)
  • Bez podłogi
  • Na drzwiach mocowanie na 2 wiaderka (na wodę i paszę) + 1 na wiaderko ze smoczkiem
  • Drabinka na siano
  • Możliwość łączenia w segmenty

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 30.06.2022 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN za 6 szt. kojców + koszt dostawy i montażu, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Oferty należy składać do dnia 02.06.2022 r. do godz. 11.00.
3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl)
4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

  1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
  2. Osoba do kontaktu: Gł. Hodowca 693 113 014, Zootechnik 693 113 430, hzz(at)zolednica.pl
  3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa

Docelowe zapotrzebowanie: 100 szt. kojców (realizowane w 2023/2024)