58/2022 nacinanie 600 m2 posadzki betonowej (Golina Wlk.)

Odsłony: 600

 

Zapytanie o ofertę na wykonanie nacinania krzyżowego ok. 600 m2 posadzki betonowej w oborze w Golinie Wielkiej

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Członka Zarządu

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nacinania krzyżowego (kratka, romb - ok. 70x70 mm) ok. 600 m2 posadzki betonowej w oborze w Golinie Wlk. 80, 63-940 Bojanowo: a) Poczekalnia: 61,44 m2 – ruszta, 46,75 m2 – posadzka przedtem nacięta, b) Porodówka: Kojce dla krów:140 m2 – posadzka przedtem nacięta,140 m2 – powierzchnia gładka (od stołu paszowego), c) Kojce dla cieląt: 123 m2 – posadzka przedtem nacięta, 123 m2 – powierzchnia gładka
 2. Głębokość nacinania – dostosowana do warunków posadzki, optymalnie 10 mm
 3. Zapewniony bezpłatny dostęp do prądu 400 V oraz do wody
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 14.06.2022 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (forma elektroniczna – mail), z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji.
 2. Oferty należy składać do dnia 30.05.2022 r. do godz. 10.00.
 3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl).
 4. Termin związania ofertą wynosi 3 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na mniejszą ilość metrażu.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: Gł. hodowca 693 113 014, hzz @ zolednica.pl.
 
 

 
 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "NACINANIE POSADZEK".