41/2022 sprzedaż: BYDŁO OPASOWE - krowy wybrakowane

Odsłony: 692

 

Oferta na sprzedaż krów rasy HF – wybrakowane – do uboju


I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:
1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:
1. Sprzedaż krów wybrakowanych, rasa pHF odmiana czarno-biała
2. Miejsce odbioru: HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o.
3. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy
4. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - mail - cyklicznie - do każdego piątku
2. Oferta musi zawierać:
• cenę netto za 1 kg żywej wagi w klasie I, II, i III.
• warunki płatności: termin płatności do 14 dni (preferowana przedpłata)
3. Oferty należy składać: cyklicznie - do g. 11 każdego poniedziałku g. 10.
4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl)
5. Termin związania ofertą wynosi 72 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
6. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu

V. Informacje dodatkowe
1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa
3. Osoba do kontaktu: Główny Hodowca, tel. 693113014, hzz(at)zolednica.pl

 

UMOWA (wzór)

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "BYDŁO RZEŹNE".