28/2022: Wykonanie linii kablowej zasilającej obiekt suszarni w Golinie Wielkiej

Odsłony: 497

Wykonanie linii kablowej zasilającej obiekt suszarni w Golinie Wielkiej [28/2022]

Zarząd Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” Sp. z  o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Wykonanie linii kablowej zasilającej obiekt suszarni w Golinie Wielkiej 80, 63-940 Bojanowo".

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, NIP699-001-02-64, REGON410184416, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu .

II. Informacje ogólne:

 1. Względem Zamawiającego, jako spółki prawa handlowego, nie mają zastosowania przepisy o przetargu przeprowadzanym w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.- art. 3).
 2. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z Oferentami i prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Wykonanie linii kablowej zasilającej obiekt suszarni w Golinie Wielkiej 80, 63-940 Bojanowo – wg zestawienia rzeczowgo stanowiącego załącznik (dostępny na www.zolednica.pl - zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI”).
 2. Termin wykonania zadania: od 28.03.2022 do 30.04.2022 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 01.03.2022 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:

- koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: „28/2021 Wykonanie linii kablowej zasilającej obiekt suszarni w Golinie Wielkiej 80”

- koperta wewnętrzna – jak wyżej oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 01.03.2022 r. godz. 11”

 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej na hzz(at)zolednica.pl ; (at)=@

V. Inne:

 1. Oferent musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania robót
 2. Kryterium wyboru oferty: cena 96%, okres gwarancji 2%, odroczenie terminu płatności 2%.
 3. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego

 

 

Załączniki:

Zakres rzeczowy

Projekt umowy

 

 

 

 

 

Otrzymano ofert: 4

Cena netto najniższej oferty: 60.240,07 zł

Cena netto najwyższej oferty: 204.150,00 zł

Wybrana oferta: 60.240,07 zł