9/2022 oferta sprzedaży: SIANOKISZONKA 1) z traw 2) z lucerny

Odsłony: 505

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu SIANOKISZONKA - z traw (2021), - z lucerny (2020)

Termin składania ofert: do dnia *11.02.2022 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - (at) zamienić na @

 

Zapytanie o ofertę na:

„sprzedaż ok. 500 ton sianokiszonki z traw ze zbiorów 2021 r.

i ok. 500 t sianokiszonki z lucerny ze zbiorów 2020 r.”

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż ok. 500 ton sianokiszonki z traw ze zbiorów 2021 (3. pokos) i ok. 500 t sianokiszonki z lucerny ze zbiorów 2020 (3. pokos)
 2. Parametry: sianokiszonki z zakiszaczem bakteryjnym: wyniki analiz  TRAWA  ,  LUCERNA
 3. Miejsce odbioru: Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka (lucerna), Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka (trawa).
 4. Po stronie Oferenta: odbiór przedmiotu oferty
 5. Termin odbioru przedmiotu zapytania: preferowane II-IV 2022 r.
IV. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t kiszonki
 3. Oferty należy składać do dnia *11.02.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie Oferującego (* oferty będą przyjmowane do wyczerpania puli)
 4. Jeśli przedmiot zapytania nie zostanie w całości sprzedany, oferty będą przyjmowane po terminie składania ofert
 5. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl)
 6. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży
 3. Kontakt: 693 113 014, hzz(at)zolednica.pl