7/2022 oferta sprzedaży: KUKURYDZA paszowa 500 t

Odsłony: 878

 

 

Oferta sprzedaży

 500 ton ziarna kukurydzy paszowej ze zbiorów 2021 r.

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, 655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot  oferty:

 1. Sprzedaż 500 ton ziarna kukurydzy ze zbiorów 2021 roku
 2. Parametry: wilgotność do 14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2%, zanieczyszczenia użyteczne (połówki) do 10%, wolne od żywych i martwych szkodników
 3. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: II-III do uzgodnienia

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t ziarna kukurydzy, ilość (całosamochodowa) kukurydzy w t, proponowane odroczenie terminu płatności FV
 2. Oferty należy składać do dnia 28.01.2022 r. do godz. 13.00
 3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl)
 4. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 5. * Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert.

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: 605 456 524, hzz(at)zolednica.pl

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "KUKURYDZA". 

 

28.01.2022)

Oferentów: 7

Cena najniższej oferty: 1000 zł/t + V

Cena najwyższej oferty: 1126 zł/t + V

Oferta wybrana: 1126 zł/t + V