136/2021 sprzedaż: BYDŁO OPASOWE - 60 szt

Odsłony: 812

 

Oferta na sprzedaż bydła opasowego – 60 szt.

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 60 sztuk buhajów: bydło opasowe (bukaty), utrzymanie: luz, głęboka ściółka, waga ok. 650 kg brutto/szt., rasa pHF odmiana czarno-biała, wiek do 30 m-cy.
 2. Miejsce odbioru: Kawcze 68, 63-940 Bojanowo
 3. Odbiór przedmiotu oferty: na koszt i po stronie Nabywcy.
 4. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 kg żywej wagi (preferowana), warunki płatności (preferowana przedpłata).
 3. Oferty należy składać do dnia 16.12.2021 r. do godz. 11.00.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl - (at) należy zamienić na @).
 5. Termin związania ofertą wynosi 48 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu.

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: Główny Hodowca, tel. 693113014, hzz(at)zolednica.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "BUHAJE RZEŹNE".