132/2021 przetarg: Modernizacja mechanicznej wagi samochodowej w Żołędnicy

Odsłony: 616

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: „Modernizacja mechanicznej wagi samochodowej w Żołędnicy” (132/2021) - termin składania ofert: do dnia 23.11.2021 do g.11.00.

 

Żołędnica, 16.11.2021 r.

SPECYFIKACJA do zapytania na
Modernizacja mechanicznej wagi samochodowej w Żołędnicy (132/2021)

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.65)5466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:
1. Zapytujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
2. Zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny
3. Zapytujący nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania i zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zapytania i termin realizacji:
1. Przedmiot zapytania: modernizacja wagi samochodowej WS-50, nr fabryczny 2999, rok budowy 1986, obciążenie maksymalne 50 ton - w Żołędnica 41, 63-900 Rawicz
2. Wykonanie zadania polegać będzie na:
A. Demontaż pomostu wagowego
B. Demontaż mechanizmu wagi
C. Czyszczenie dołu wagowego
D. Wykonanie mocowań dla 8 czujników tensometrycznych
E. Remont ramy wagi oraz najazdów betonowych
F. Malowanie konstrukcji wagi
G. Montaż odbojów czołowych i bocznych
H. Montaż czujników tensometrycznych
I. Montaż pomostu wagowego oraz uzupełnienie płyt pomostowych
J. Zainstalowanie miernika wagowego w budynku i wyświetlacza LED na zewnątrz
K. Kalibracja wzorcami masy
L. Przeprowadzenie Oceny Zgodności
3. Termin wykonania przedmiotu zapytania: 4-31.05.2022 r. (do uzgodnienia)

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności, gwarancji, serwisu i datę wykonania zamówienia
2. Oferty należy składać do dnia 23.11.2021 r. do godz. 11.00
3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert pocztą elektroniczną (hzz(at)zolednica.pl)
4. Termin związania ofertą wynosi 10 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

V. Inne informacje o przetargu
1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Osoba do kontaktu: Agronom 605456524, kontakt mailowy hzz(at)zolednica.pl

 

 

Wpłynęło ofert: 3

Cena oferty najtańszej 29.500 zł + 2.500 zł (soft)

Cena oferty najdroższej 37.000 zł

Wybrano ofertę: 29 500 zł + 2 500 zł