129/2021 oferta sprzedaży: KUKURYDZA paszowa 300 t

Odsłony: 809

 

 

Oferta sprzedaży

 300 ton ziarna kukurydzy paszowej ze zbiorów 2020 r.

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, 655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot  oferty:

 1. Sprzedaż 300 ton ziarna kukurydzy ze zbiorów 2021 roku
 2. Parametry: wilgotność do 14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2%, zanieczyszczenia użyteczne (połówki) do 10%, wolne od żywych i martwych szkodników
 3. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t ziarna kukurydzy, ilość (całosamochodowa) kukurydzy w t, proponowane odroczenie terminu płatności FV
 2. Oferty należy składać do dnia 09.11.2021 r. do godz. 13.00
 3. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl)
 4. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 5. Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: 605 456 524, hzz(at)zolednica.pl

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "KUKURYDZA".