119/2021 dostawa: BUDKI DLA CIELĄT (x12)

Odsłony: 616

SPECYFIKACJA do zapytania na dostawę wyposażenia cielętnika:
budki dla cieląt - 12 szt. z wyposażeniem (119/2021)

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700,  hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu.

II. Informacje ogólne:
1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
• Budki dla 5 szt. cieląt duże typu CalfOTel XL-5 z wygrodzeniami – 12 szt.
dwuwarstwowe, żywiczne, wymiary (dł.xszer.xwys.) ok. 260x225x180 cm, z wygrodzeniami (dł.xszer.xwys.) ok. 225x225x105 cm, z zadaszeniem
• Miski i obręcze – 2x60 szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek
• Koryta do wiader – 12 szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Oferty należy składać do dnia 26.10.2021 r. do godz. 11.00.
3. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta b) koperta wewnętrzna zaadresowana na adres Zamawiającego z oznaczeniem: Oferta na dostawę budek. Nie otwierać przed dniem 26.10.2021 r. g. 11.
4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl)
5. Termin związania ofertą wynosi 10 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu
1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
2. Osoba do kontaktu: Gł. Hodowca 693113014, hzz(at)zolednica.pl.