95/2021 oferta sprzedaży: PSZENICA oz. (1000 t)

Odsłony: 1050

 

 *Szanowni Państwo - zgodnie z par IV ust. 6 - oferty cenowe należy składać do dnia 26.08.2021 r. do g. 14.

 

Zapytanie o ofertę:

sprzedaż 1000 ton pszenicy ozimej ze zbiorów 2021 r.


I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 1000 ton pszenicy oz. ze zbiorów 2021 roku
 2. Parametry: PSZENICA: zanieczyszczenia <2%, zapach swoisty, wolne od szkodników, inne: Screenshot 380
 3. Miejsce odbioru: Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: IX/2021 r.

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t.
 3. Oferty należy składać do 02.09.2021 r. do godz. 13.00.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl).
 5. Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu.
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży
 3. Kontakt: hzz(at)zolednica.pl
 
 

 
Oferentów: 10
Cena najniższej oferty: 1000 zł/t + V
Cena najwyższej oferty: 1065 zł/t + V
Wybrana oferta: 1065 zł/t + V