92/2021: Remont placów w Zakrzewie i Kawczu

Odsłony: 1149

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: "Remont placów w Zakrzewie i Kawczu" - termin składania ofert: do dnia 31.08.2021 do g.12.00.

 

OGŁOSZENIE o przetargu na "Remont placów w Zakrzewie i Kawczu” 92/2021

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowana przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont placów w Zakrzewie i Kawczu” 
 2. Przedmiotem postępowania jest „Remont placów w Zakrzewie i Kawczu” zlokalizowanych w gm. Miejska Górka (Zakrzewo) i Bojanowo (Kawcze).
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany od 04.10.2021 r. do 10.12.2021 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (zał. 4) w oparciu o wykazy robót (.pdf) stanowiące załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia, dostępne na stronie www Zamawiającego (Zapytania i Przetargi: 92/2021)
 2. Oferty należy składać do dnia 31.08.2021 r. do godz. 12.00.
 3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 24.08.2021 r. do godz.12.00.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (dopuszczalna także forma elektroniczna: mail), z uwzględnieniem warunków określonych w dziale IV. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności (w tym odroczenie terminu płatności FV) i okres gwarancji.
 5. Ocena ofert: cena 96% (↓) + odroczenie terminu płatności 2% (↑) + okres gwarancji 2% (↑).
 6. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
  a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Zamawiającego i Oferenta.
  b) koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz posiadać oznaczenie: „Remont placów w Zakrzewie i Kawczu. Nie otwierać przed 31.08.2021 r. godz. 12”
 7. Zapytujący dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. tylko na „Remont placu w Zakrzewie” lub tylko na „Remont placu w Kawczu”.
 8. Przystąpienie do przetargu wymaga wniesienia przez Oferenta wadium w kwocie 20.000 zł dla części „Remont placu w Zakrzewie” lub 10.000 zł dla części „Remont placu w Kawczu” lub sumy wymienionych kwot, tj. 30.000 zł dla obu wymienionych części zadania – przelewem na konto Zamawiającego w banku PKO SA 87 1240 1747 1111 0010 6072 9443.
 9. Termin związania ofertą dla Oferentów wynosi 10 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: 605 456 524, hzz @ zolednica.pl.

 

Załączniki 1,2,3,4