28/2018 dostawa: OPRYSKIWACZ PRZYCZEPIANY 1-OSIOWY

Odsłony: 1629

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy OPRYSKIWACZA PRZYCZEPIANEGO 1-OSIOWEGO

Termin składania ofert : do dnia 10.04.2018 - do g.12 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "28/2018 Opryskiwacz przyczepiany"

Termin dostawy: do 30.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK: 1) SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i REGULAMIN

przetargu nieograniczonego na dostawę

opryskiwacza przyczepianego 1-osiowego z pomocniczym strumieniem powietrza

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, fax655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opryskiwacza przyczepianego 1-osiowego z pomocniczym strumieniem powietrza o specyfikacji jak poniżej:
 • opryskiwacz przyczepiany jednoosiowy z pomocniczym strumieniem powietrza
 • pojemność zbiornika głównego ok. 7000 litrów
 • pojemność zbiornika na czystą wodę ok. 500 litrów
 • zbiornik na wodę do mycia rąk
 • szerokość belki 30 m
 • minimum 9 sekcji roboczych
 • głowice rozpylacza 3 pozycyjne
 • automatyczne mieszanie i mycie opryskiwacza
 • przystosowany do nawozów płynnych
 • skrętne podwozie (automatyczne prowadzenie w śladzie ciągnika)
 • oś rozsuwana w zakresie 1,8-2,25
 • koła 520/85R42 - ogumienie o odpowiedniej nośności dla DMC oferowanego opryskiwacza
 • prześwit 780 mm
 • amortyzacja osi hydrauliczna
 • amortyzacja zaczepu
 • belka stalowa z 2 niezależnymi wentylatorami ø 630 mm z wbudowanymi chłodnicami oleju
 • wydatek powietrza 2000 m3/h/m belki, prędkość 35 m/s
 • możliwość kierowania kątem strumienia powietrza od +40/-30 stopni
 • kurtyna powietrzna za rozpylaczami
 • wskaźnik kąta wychylenia belki podającej powietrze
 • płynna regulacja siły wiatru od 0-100%
 • indywidualne odchylanie ramion do góry od 0-18 stopni
 • regulacja wysokości belki 450-2250 mm
 • pompa podwójna sucha 2 x 280 L
 • komputer + joystick sterujący, pełen ISOBUS,
 • komputer pokładowy z wyświetlaczem dotykowym
 • automatyczna kontrola sekcji opryskiwacza sygnał GPS z ciągnika
 • możliwość wykorzystania komputera do innych maszyn
 • automatyczne prowadzenie belki nad łanem/nad ziemią lub hybrydowo
 • rozwadniacz boczny przystosowany do wstępnego rozwadniania nawozu (ssanie ok. 250 L/min) z funkcją płukania opakowań
 • elektroniczny czujnik poziomu cieczy
 • zestaw do mycia zewnętrznego
 • układ do ciśnieniowego opróżniania zbiornika
 • oświetlenie drogowe i robocze (przystosowane do pracy w nocy)
 • zaczep kulowy ø 80 mm
 • serwis w promieniu 100 km - reakcja serwisowa do 12 h
 • gwarancja minimum 12 m–cy
 1. Oferent winien zawrzeć w ofercie pełną specyfikację oferowanego przedmiotu, w tym:
 • Zapotrzebowanie na moc agregatowanego ciągnika
 • Źródło napędu układu hydrauliki (hydraulika ciągnika czy własna)
 • Wymaganą ilość złączy hydrauliki
 • Cenę zakupu w PLN oraz warunki płatności
 • Okres udzielane gwarancji
 1. Opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w siedzibie spółki oraz drogą mailową hzz(at)zolednica.pl
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz(at)zolednica.pl) w terminie do dnia 09.04.2018 r. do godz. 12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu.
 3. Oferty należy składać do dnia 10.04.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta b) koperta wewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta na: opryskiwacz przyczepiany jednoosiowy. Nie otwierać przed dniem 10.04.2018 r. g. 12.
 5. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z Oferentem który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: p. Marcin Piotrowiak 65 5466708, 605456524, kontakt mailowy hzz(at)zolednica.pl

VI. Ogłoszenie: TOPAGRAR – 03/2018

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel. 65 546 67 00

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

Opryskiwacza przyczepianego 1-osiowego z pomocniczym strumieniem powietrza : 7000 L, szer. rob. 30 m.

Składanie ofert: do 10.04.2018. Dostawa: do 30.06.2018. Szczegółowe informacje: hzz(at)zolednica.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.