54/2021: Sprzedaż złomu

Odsłony: 698

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: "Sprzedaż złomu" - termin składania ofert: do dnia 20.05.2021 g. 12

 

OGŁOSZENIE o przetargu na "Sprzedaż złomu metali żelaznych i kolorowych” 54/2021

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowana przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Sprzedaż złomu metali żelaznych (elementy konstrukcyjne i inne) i kolorowych (silniki, przewody) - załącznik foto
 2. Fotografie przedmiotu sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na zolednica.pl
 3. Sprzedający wystawia FV i KPO w systemie BDO (000118327)
 4. Nabywcą musi być podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu złomem i spełniający wymogi związane z BDO
 5. Odbiór na koszt i po stronie Nabywcy
 6. Silniki mogą być zespolone z konstrukcją stalową – wymagany samodzielny demontaż przez Nabywcę w miejscu odbioru i segregacja złomu na frakcje
 7. Wyłoniony nabywca będzie zobowiązany do dokonania przedpłaty za 20 t złomu metali żelaznych i 2 t złomu metali kolorowych

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1) na całość oferowanego złomu – ok. 30 t (+/- 10 t)
 2. Oferty należy składać do dnia 20.05.2021 r. do godz. 12.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Oferta 54/2021” oraz dopisek „Nie otwierać przed 20.05.2021 r. godz. 12”
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena (waga 100%)
 3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscowości Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 693113428