47/2021: Modernizacja drogi wewnętrznej na fermie Zakrzewo

Odsłony: 791

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: "Modernizacja drogi wewnętrznej na fermie Zakrzewo" - termin składania ofert: do dnia 17.05.2021 do g.12.00.

 

OGŁOSZENIE o przetargu na "Modernizacja drogi wewnętrznej na fermie Zakrzewo” 47/2021

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowana przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi wewnętrznej na fermie Zakrzewo” Miejska Górka.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany od 21.06.2021 r. do 10.07.2021 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w oparciu o wykaz robót (.pdf) stanowiący załącznik do ogłoszenia i dostępny na stronie www Zamawiającego (Zapytania i Przetargi: 47/2021)
 2. Oferty należy składać do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12.00.
 3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz @ zolednica.pl) w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz.12.00.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (dopuszczalna także forma elektroniczna: mail), z uwzględnieniem warunków określonych w dziale IV. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności (w tym odroczenie terminu płatności FV) i okres gwarancji.
 5. Ocena ofert: cena 96% (↓) + odroczenie terminu płatności 2% (↑) + okres gwarancji 2% (↑).
 6. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Zamawiającego i Oferenta oraz b) koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz posiadać oznaczenie: „Modernizacja drogi wewnętrznej na fermie Zakrzewo. Nie otwierać przed 17.05.2021 r. godz. 12”
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 8. Przystąpienie do przetargu wymaga wniesienia przez Oferenta wadium w kwocie 10.000,00 zł na konto Zamawiającego w banku PKO SA 87 1240 1747 1111 0010 6072 9443.
 9. Termin związania ofertą dla Oferentów wynosi 10 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: Agronom 605 456 524, hzz @ zolednica.pl.