26/2021: Rozbiórka konstrukcji metalowej starej mieszalni

Odsłony: 1052

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: "Rozbiórka konstrukcji metalowej starej mieszalni" - termin składania ofert: do dnia 15.03.2021 do g.12.00.

 

Żołędnica, 04.03.2021 r.

 Zapytanie o ofertę do zadania:

Rozbiórka konstrukcji metalowej starej mieszalni

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie w razie braku ich wpływu w wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Opis obiektu: obiekt i konstrukcja metalowa z lat 70/80., powierzchnia zabudowy ok. 550 m2, https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5501491 w miejscowości Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 2. Opis zakresu prac: demontaż konstrukcji stalowej – bez uszkodzenia posadzek i ścian, obmiary własne, poglądowa dokumentacja foto - w zał.
 3. Wyłoniony Wykonawca zapewni wykonanie prac z użyciem własnych maszyn i narzędzi, przez pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz mających wymagane kwalifikacje techniczne i orzeczenia zezwalające m.in. na wykonywanie prac wysokościowych.
 4. Planowany termin wykonania prac: do uzgodnienia - w ciągu 21 dni od ustalonej daty.

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl).
 2. Oferta musi zawierać: a) cenę netto za prace rozbiórkowe, b) warunki płatności za wykonane prace.
 3. Oferty należy składać do 15.03.2021 r. do godz. 12.00
 4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni roboczych, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (wzór)
 3. Kontakt: 693113428, hzz(at)zolednica.pl