132/2020: Rozbiórka starego jałownika na fermie krów w Zakrzewie

Odsłony: 977

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: Rozbiórka starego jałownika na fermie krów w Zakrzewie" - termin składania ofert: do dnia 28.12.2020 do g.12.00.

Żołędnica, 07.12.2020 r.

 Zapytanie o ofertę do zadania:

„Rozbiórka starego jałownika na fermie krów w Zakrzewie

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie w razie braku ich wpływu w wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

1) Opis obiektu: jałownik na fermie krów w miejscowości Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka, obiekt z 1977 r., konstrukcja stalowa (28 przęseł), kryty eternitem; powierzchnia dachu: ok. 82 m x 15 m = 1.230 m2 https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5340737  +  FOTO 1 - FOTO 2 - FOTO 3

2) Opis zakresu prac:

a) demontaż konstrukcji stalowej (szacowana waga ok. 33 t), posadzek obory, okólników bocznych (szer. ok. 4 m) i fundamentów

b) demontaż i utylizacja dachowych płyt eternitowych (ok. 10-14 kg/m2) - 2 warstwy.

c) zagospodarowanie gruzu z rozbiórki: możliwość przejęcia przez Inwestora i spryzmowanie w odległości do 100 m lub przejęcie przez Oferenta na jego potrzeby

d) demontaż i utylizacja wełny mineralnej spomiędzy płyt eternitowych

e) wycena i przejęcie konstrukcji stalowej przez Oferenta w ramach rozliczenia ceny oferty

3) KPO wystawione będą na Zapytującego, a koszt utylizacji obciąży Wykonawcę prac (Oferenta)

4) Planowany termin rozpoczęcia prac: od 15.04.2021

5) Planowany termin zakończenia prac: do 14.05.2021

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl).
 2. Oferta musi zawierać: a) cenę netto za prace rozbiórkowe, b) koszt netto utylizacji płyt eternitowych i wełny mineralnej, c) proponowaną cenę netto konstrukcji stalowej, d) warunki płatności za wykonane prace.
 3. Cena końcowa oferty będzie przyjmowana z algorytmu składników oferty: a) + b) – c)
 4. Oferty należy składać do 28.12.2020 r. do godz. 12.00
 5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni roboczych, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (wzór)
 3. Kontakt: 655466709, hzz(at)zolednica.pl


 

Liczba ofert: 11

Wycofało ofertę: 2 Oferentów (1. Firma Handlowa ITOS - wyburzanie obiektów przemysłowych, ul. Parkowa 36, 51-180 Psary 2. Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa "Forest" Wojciech Foryś, ul. Alabastrowa 12, 55-095 Mirków)

Cena wybranej oferty: 39.440,00 zł netto

Kryterium wyboru: najniższa cena