127/2020 oferta sprzedaży: SOJA (10 t)

Odsłony: 519

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu SOJA - zbiór 2020

Termin składania ofert: do dnia 24.11.2020 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - (at) zamienić na @

 

Zapytanie o ofertę na: sprzedaż 10 ton nasion soi ze zbiorów 2020 r.

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż ok. 10 ton soi ze zbiorów 2020 roku
 2. Parametry: nasiona suche, odm. Viola
 3. Oferta ukaże się na www.zolednica.pl w zakładce Zapytania i przetargi
 4. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 5. Odbiór przedmiotu oferty: po stronie Oferenta
 6. Dopuszczalne oferty bez odbioru transportem Oferenta
 7. Termin odbioru przedmiotu zapytania: do dnia 15.12.2020 r.
IV. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t soi
 3. Oferty należy składać do dnia 24.11.2020 r. do godz. 11.00.
 4. Jeśli przedmiot zapytania nie zostanie w całości sprzedany, oferty będą przyjmowane po terminie składania ofert
 5. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl)
 6. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą.
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Osoba do kontaktu: Agronom, tel. 605456524, hzz(at)zolednica.pl
 3. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (UMOWA K-S).