18/2018 dostawa: BUDKI IGLOO + TAXI MILK + POIDŁA z montażem (3 osobne zadania)

Odsłony: 3579

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i REGULAMIN

zapytania na dostawę wyposażenia cielętnika:

budki typu IGLOO, taksówka mleczna, poidła wraz z montażem (3 oddzielne zadania)

 

Do pobrania:    1) SIWZ     2) Formularz oferty

 06.02.2018 - Wyjaśnienie do 3.1.2)  - taxi milk bez pasteryzatora

 

 I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, fax655466702, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Dostawa wyposażenia cielętnika (budki)

a) Budki dla cieląt duże typu URBAN IGLOO XXL – 9 szt.

Żywiczne, wymiary (LxWxH) 245x450x200 cm, do zakwaterowania 10 szt. cieląt, bez wygrodzeń.

b) Budki dla cieląt małe typu URBAN IGLOO S z wygrodzeniami – 40 szt.

Żywiczne, wymiary (LxWxH) 150x120x125 cm, do zakwaterowania 1 szt. cieląt, z wygrodzeniami (LxWxH) 150x120x95 cm, front wygrodzenia przystosowany do montażu uchwytów na 2 miski i 1 wiadro ze smoczkiem.

c) Miski + obręcze – po 80 szt.

kompatybilne z wygrodzeniami do budek typu URBAN IGLOO S

d) Wiadra ze smoczkiem + obręcze – po 40 szt.

ze smoczkiem, kompatybilne z wygrodzeniami do budek typu URBAN IGLOO S, preferowane przezroczyste

2) Dostawa wyposażenia cielętnika (taxi)

Taksówka mleczna typu URBAN TAXI MILK, poj. 200L, napęd, grzałka – 1szt.

3) Dostawa i montaż wyposażenia cielętnika (poidła)

Poidła mrozoodporne typu „La Buvette Isobac” – 5 szt.

 1. Oferent musi zawrzeć w ofercie pełną specyfikację oferowanego przedmiotu, w tym:
 • Opis oferowanych urządzeń / wyposażenia.
 • Cenę zakupu w PLN, warunki płatności, okres gwarancji
 1. Opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w siedzibie spółki na www.zolednica.pl oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

ad. III.1.1.a) 1 szt. do 10.05.2018 + 8 szt. do 31.05.2018

ad. III.1.1.b) 1 szt. do 10.05.2018 + 39 szt. do 31.05.2018

ad. III.1.1.c i d) do 31.05.2018

ad. III.1.2) do 31.05.2018

ad. III.1.3) do 31.05.2018

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godz.11.00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu.
 3. Oferty należy składać do dnia 23.02.2018 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:

a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta

b) koperta wewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta na: dostawę wyposażenia cielętnika. Nie otwierać przed dniem 23.02.2018 r. g. 11.

5. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i/lub faxu (65 546 67 02).

6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na grupy zadań wymienione w III.1.1. lub III.1.2. lub III.1.3.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z Oferentem który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: p. Marcin Maślanka 65 5466708, 693113014, kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Treść ogłoszenia („Hodowla i chów bydła”):

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.

Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel. 65 546 67 00

zaprasza do składania ofert na:

1) Dostawę wyposażenia cielętnika (budki)

 1. Budki duże typu URBAN IGLOO XXL – 9 szt.
 2. Budki małe typu URBAN IGLOO S z wygrodzeniami – 40 szt.
 3. Miski i obręcze - 80 szt.
 4. Wiadra ze smoczkiem i obręcze – 40 szt.

2) Dostawę wyposażenia cielętnika (taxi)

Taksówka mleczna typu URBAN TAXI MILK, 200L, napęd – 1szt.

3) Dostawę i montaż wyposażenia cielętnika (poidła)

Poidła mrozoodporne typu „La Buvette Isobac” – 5 szt.

Termin realizacji zadań: 05/2018.

Termin składania ofert: do 23.02.2018. g. 11.

Szczegółowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.