110/2020 dostawa: ZBIORNIKI do AdBlue

Odsłony: 655
 
 
Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: ZBIORNIKI do AdBlue
 

Termin składania ofert : do dnia 29.09.2020 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - wpisując w temacie maila "110/2020 Zbiorniki AdBlue"

Screenshot 200

  1. Oferty należy składać do dnia 29.09.2020 r. do godz. 11 - hzz(at)zolednica.pl  
  2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej – mail.
  3. Oferta musi zawierać: opis proponowanych zbiorników, cenę netto za 1 kompletny zbiornik do AdBlue wraz z kosztem dostawy i montażu, warunki płatności (termin, raty, przedpłata, etc.), warunki gwarancji i serwisu (stawka za dojazd, czas reakcji, etc)
  4. Termin związania ofertą wynosi 72 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami  
  6. Osoba do kontaktu: tel. 693 113 429, 605 456 524, hzz(at)zolednica.pl.
  7. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
  8. Wymagana będzie osobna FV na każdy z magazynów

 

 

 

Wpłynęło ofert: 12
Wybrano ofertę: 6.250,00 zł/szt. / 1500 L
Kryteria wyboru: cena, jakość