104/2020 dostawa: BUDKI DLA CIELĄT

Odsłony: 719

SPECYFIKACJA do zapytania na dostawę:

budki dla cieląt: 5 szt. z wyposażeniem

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

a) Budki dla 5 szt. cieląt duże typu CalfOTel XL-5 z wygrodzeniami – 5 szt.

Dwuwarstwowe, żywiczne, wymiary (dł.xszer.xwys.) ok. 260x225x180 cm, z wygrodzeniami (dł.xszer.xwys.) ok. 225x225 x105 cm

b) Miski – 2 x 25 szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek

c) Koryta do wiader5 szt. - kompatybilne z wygrodzeniami do budek

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia - preferowany do 30.09.2020 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz(at)zolednica.pl) w terminie do dnia 08.09.2020 r. do godz.12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
 3. Oferty należy składać do dnia 09.09.2020 r. do godz. 12.00.
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta b) koperta wewnętrzna adresowana na Zamawiającego z oznaczeniem: Oferta na dostawę budek. Nie otwierać przed dniem 09.09.2020 r. g. 12.
 5. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl).
 6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Osoba do kontaktu: Zootechnik 693113430, kontakt mailowy hzz(at)zolednica.pl.