86/2020 oferta sprzedaży: KUKURYDZA paszowa 350 t

Odsłony: 716

 

03.08.2020

Szanowni Państwo,

Termin składania ofert ustala się na dzień 04.08.2020 (wtorek) g. 10.00

 

Oferta sprzedaży

350 ton ziarna kukurydzy ze zbiorów 2019 r.

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz @ zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot  oferty:

 1. Sprzedaż 350 ton ziarna kukurydzy ze zbiorów 2019 roku.
 2. Parametry: wilgotność do 14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2%, wolne od żywych i martwych szkodników
 3. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo
 4. Po stronie Oferenta: odbiór towaru
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: 08/2020

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1t ziarna kukurydzy, ilość (całosamochodowa) kukurydzy w t, proponowane odroczenie terminu płatności FV
 2. Oferty należy składać do dnia 05.08.2020 r. do godz. 11.00
 3. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl)
 4. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży
 3. Osoba do kontaktu: Agronom tel. 605 456 524, hzz @ zolednica.pl

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "KUKURYDZA".