78/2020 oferta sprzedaży: Sprzęt rolniczy (IV)

Odsłony: 1115

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu sprzętu rolniczego:

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO
 
 
I. Sprzedający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.
 
II. Informacje ogólne:
 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:

III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.zolednica.pl
 3. Sprzedający wystawia FV
 4. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 2. Oferty należy składać do dnia 17.07.2020 r. do godz. 11.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta 78/2020” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 17.07.2020 r. godz. 11”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX (ofera musi zawierać nazwę i dane kontaktowe Oferenta)
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscowości Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 65) 546 67 28.

 

 

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO


 1. Ciągnik rolniczy John Deere 7230R PRAKC89  -  OPIS  -  FOTO  (UWAGA: uszkodzona skrzynia biegów)

 

 

ARKUSZ OFERTOWY (załącznik 1) >>> pobierz