50/2020 przetarg: Remont murka na płycie obornikowej w Kawczu

Odsłony: 720

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na "Remont murka na płycie obornikowej w Kawczu” 50/2020

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu murka na płycie obornikowej w Kawczu 68, 63-940 Bojanowo.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany VI-VII.2020 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w oparciu o wykaz robót (.pdf) dostępny na stronie www Zamawiającego (zapytania i Przetargi: 50/2020)
 2. Oferty należy składać do dnia 05.05.2020 r. do godz. 12.00.
 3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz @ zolednica.pl) w terminie do dnia 04.05.2020 r. do godz.12.00.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna – mail), z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności (w tym odroczenie terminu płatności FV), okres gwarancji.
 5. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Zamawiającego i Oferenta; b) koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz posiadać oznaczenie: „Remont murka na płycie obornikowej w Kawczu. Nie otwierać przed 5.05.2020 r. godz. 12”
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Termin związania ofertą dla Oferentów wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: Agronom 605 456 524, hzz @ zolednica.pl.

 

 

Do pobrania:   1) Remont murka na płycie obornikowej w Kawczu (50/2020) - wykaz robót

 

06.05.2020

Wpłynęło ofert: 2

Najtańsza oferta: 24.525,00 zł

Najdroższa oferta: 27.520,00 zł

Wybrana oferta: 24.525,00 zł