166/2019 dostawa: pojazd KIA SPORTAGE

Odsłony: 1023

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zapytania

„Dostawa pojazdu KIA SPORTAGE”

 

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Dostawa pojazdu marki KIA SPORTAGE 1.6 T-GDI Business Line FL
 2. Konfiguracja szczegółowa: rok produkcji: 2019, paliwo: benzyna, napęd: 4WD, skrzynia biegów 7DCT AWD, kolor: czarny perła, FUN - pakiet funkcjonalny, SMT FL - pakiet SMART.
 3. Możliwe odstępstwa od preferowanej konfiguracji w wyposażeniu pojazdu – konieczne zaznaczenie różnic w ofercie
 4. Termin preferowany dostawy przedmiotu zamówienia: do 31.03.2020 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta musi zawierać: parametry pojazdu, cenę netto i brutto, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji
 3. Oferty należy składać do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12.00
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego.
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta i posiadać oznaczenie: „oferta na dostawę KIA SPORTAGE” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 13.01.2020 r. godz. 12”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty e-mail (hzz @ zolednica.pl).

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: hzz @ zolednica.pl; 655466700.