165/2019 dostawa wózka widłowego

Odsłony: 996

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zapytania

„Dostawa wózka widłowego”

 

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Nazwa zamówienia: „Dostawa wózka widłowego
 2. Specyfikacja preferowana:
 • Wózek widłowy używany, sprawny, paliwo: diesel
 • Wysokość podnoszenia min. 4,6 m
 • Długość (bez „karety”) max 2,0 m
 • Prześwit od podłoża min. 12 cm
 • Udźwig min. 2 t
 • Widły do palet
 • Dokumentacja UDT po stronie Oferenta
 1. Termin preferowany dostawy przedmiotu zamówienia: do 10.02.2020 r.
 2. Miejsce realizacji: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta powinna zawierać informacje:
 • parametry maszyny
 • cenę netto w PLN i warunki płatności - w tym termin płatności FV
 • serwis gwarancyjny (oczekiwane: min. 6 mies.) i pogwarancyjny
 • odległość punktu serwisowego od HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o.
 • czas reakcji serwisu (preferowany do 24 h) i koszt dojazdu serwisu
 • szkolenie operatora w zakresie obsługi i konserwacji
 1. Oferty należy składać do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna: adresowana do Zamawiającego
 • koperta wewnętrzna: adresowana do Zamawiającego i oznaczona: „oferta na dostawę wózka widłowego” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 13.01.2020 r. g. 12”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty e-mail (hzz @ zolednica.pl).
 2. Miejsce realizacji: Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo.

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: hzz @ zolednica.pl; 693 113 428.