150/2019 dostawa: Dacia Sandero

Odsłony: 964

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania na „dostawę pojazdu DACIA SANDERO STEPWAY”

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz @ zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Dostawa pojazdu marki DACIA SANDERO STEPWAY LAUREATE TCe 90
 2. Konfiguracja seryjna + dodatkowo: szary Highland, koło zapasowe dojazdowe, p. podłokietnik, czujniki cofania tył
 3. Możliwe odstępstwa od preferowanej konfiguracji w wyposażeniu pojazdu – konieczne zaznaczenie różnic w ofercie
 4. Dopuszczalne oferty na auto demonstracyjne lub z rocznika 2019
 5. Termin preferowany dostawy przedmiotu zamówienia: od 02.01.2020 r. do 15.03.2020 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta musi zawierać: parametry pojazdu, cenę, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji
 3. Oferty należy składać do dnia 22.11.2019 r. do godz. 12.00
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie i posiadać oznaczenie: „oferta na dostawę DACIA SANDERO” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 11.2019 r. godz. 12”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty e-mail (hzz @ zolednica.pl)

V. Inne warunki przetargu

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
 3. Kontakt w sprawie: hzz @ zolednica.pl; 693113014