137/2019: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy (137/2019)

Odsłony: 933

 

Zapraszamy do złożenia oferty : wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy (137/2019)

 

Żołędnica, 08.10.2019 r.

OGŁOSZENIE o przetargu na

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy (137/2019)

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz @ zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy 41 - 42, 63-900 Rawicz.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 15.11.2019 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w oparciu o przedmiar/kosztorys robót (.pdf i .ath) dostępny na stronie www Zamawiającego (Zapytania i Przetargi: 137/2019)
 2. Oferty należy składać do dnia 21.10.2019 r. do godz. 11.00.
 3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz @ zolednica.pl) w terminie do dnia 17.10.2019 r. do godz.11.00.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna – mail), z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności (w tym odroczenie terminu płatności FV), okres gwarancji.
 5. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz Oferenta i b) koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz posiadać oznaczenie: Oferta na wykonanie lokalu w Golinie Wlk 80. Nie otwierać przed 21.10.2019 r. do godz. 11.
 6. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl).
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Termin związania ofertą dla Oferentów wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: 605456524, hzz @ zolednica.pl.

 PRZEDMIAR i KOSZTORYS - PDF i ATH

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "REMONTY".

 

 

Wpłynęły 3 oferty

Wybrano ofertę za: 50.406,50 zł netto

Kryterium wyboru: najniższa cena