134/2019 dostawa: system zarządzanią siarą ColoQuick

Odsłony: 1394

SPECYFIKACJA do zapytania

na dostawę: system zarządzania siarą ColoQuick

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, fax655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia są: dwa kompletne systemy zarządzania siarą ColoQuick (bez pasteryzatora), tj. zestaw do przechowywania oraz zadawania siary dla cieląt z sondą i smoczkiem.
 2. Miejsce dostawy: Kawcze 67, 63-940 Bojanowo i Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 04.11.2019.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1-2. Oferta musi zawierać: opis cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
 2. Oferty należy składać do dnia 07.10.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zamawiającego.
 3. Oferta powinna być umieszczona w kopercie wewnętrznej, która powinna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz oznaczenie: Oferta na dostawę: system ColoQuick. Nie otwierać przed dniem 07.10.2019 r. g. 12. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl).
 5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Osoba do kontaktu: Gł. Hodowca 693113014, kontakt mailowy hzz(at)zolednica.pl.