126/2019: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Golinie Wielkiej 80

Odsłony: 1043

 

Zapraszamy do złożenia oferty : wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Golinie Wielkiej 80 (126/2019)


Żołędnica, 19.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Golinie Wielkiej 80 (126/2019)

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Golinie Wielkiej 80, 63-940 Bojanowo.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 01.12.2019 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w oparciu o przedmiar/kosztorys robót (.pdf i .ath) dostępny na stronie www Zamawiającego (zapytania i Przetargi: 126/2019)
 2. Oferty należy składać do dnia 7.10.2019 r. do godz. 12.00.
 3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 02.10.2019 r. do godz.12.00.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna – mail), z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności (w tym odroczenie terminu płatności FV), okres gwarancji.
 5. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Zamawiającego i Oferenta i b) koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta oraz posiadać oznaczenie: Oferta na wykonanie lokalu w Golinie Wlk 80. Nie otwierać przed 7.10.2019 r. do godz. 12.
 6. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Termin związania ofertą dla Oferentów wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: kier. gosp. Golina Wlk. 693 113 428, hzz @ zolednica.pl.

 PRZEDMIAR i KOSZTORYS - PDF , ATH

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "REMONTY".