113/2019 nacinanie/frezowanie 350 m2 posadzki betonowej w Zakrzewie

Odsłony: 887

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie nacinania/frezowania 350 m2 posadzki betonowej w oborze w Zakrzewie 

Żołędnica, 21.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu na wykonanie nacinania/frezowania 350 m2 posadzki betonowej w oborze w Zakrzewie

 

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nacinania/frezowania (kratka, romb) 350 m2 posadzki betonowej w oborze w Zakrzewie, 63-910 Miejska Górka.
 2. Głębokość nacinania – dostosowany do warunków posadzki, min. 6 mm.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: preferowany do 15.09.2019 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty.

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (hzz @ zolednica.pl) w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz.12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna – mail), z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę netto w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji.
 3. Oferty należy składać do dnia 27.08.2019 r. do godz. 12.00.
 4. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: a) koperta zewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Oferenta b) koperta wewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: Oferta na wykonanie nacinania/frezowania 350 m2 posadzki betonowej w oborze w Zakrzewie Nie otwierać przed dniem 27.08.2019 r. do godz. 12.
 5. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz @ zolednica.pl).
 6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: Gł. hodowca 65 5466708, hzz @ zolednica.pl.
 
 
 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "NACINANIE POSADZEK".