101/2019 dostawa: ŚRUTA RZEPAKOWA nonGMO - 850 t

Odsłony: 916

Szanowni Państwo,

Zgodnie z p.IV pp..6 - wyznaczamy dzień 30.07.2019 g. 12 jako ostateczny termin przyjmowania ofert na dostawy 850 t śruty rzepakowej poekstrakcyjnej nonGMO.

Prosimy o składanie ofert przed wyznaczoną godziną.


 

Zapraszamy do złożenia oferty dostaw: ŚRUTA RZEPAKOWA nonGMO - kontrakt 850 t

Termin składania ofert : do dnia *9.08.2019 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 101/2019 ŚRUTA RZEPAKOWA - kontrakt

 

Zapytanie o ofertę dostaw 850 t śruty rzepakowej nonGMO

arkusz ofertowy - xls

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego (Prezesa Zarządu) i Adama Kośmidra (Członka Zarządu)

 II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot zapytania:

 1. Dostawa 850 t śruty rzepakowej poekstrakcyjnej nonGMO (+/- 5% w gestii Kupującego)
 2. Parametry: nonGMO, GMP+
 3. Pytający jest dostawcą mleka do SM MLEKPOL - śruta musi pochodzić od Oferentów z listy https://mlekpol.com.pl/index.php/producenci-mleka/wiadomosci/
 4. Harmonogram dostaw: w okresie VIII/2019 – VI/2020 – załącznik ofertowy
 5. Adres dostaw: franco: Zakrzewo 63-910, Kawcze 63-940, Golina Wielka 63-940
 6. Dostawy: ilości samochodowe, luz, naczepa typu „wanna”
 7. Termin płatności: preferowany 30 dni, min. 14 dni
 8. Dopuszczalne oferty na inny (krótszy) okres dostaw
 9. Dopuszczalne zróżnicowanie cen oferty w poszczególnych m-cach
 10. Preferowane oferty z dostawą – należy podać osobno cenę śruty i osobno koszt dostawy (załącznik ofertowy)
 11. Dopuszczalne oferty bez dostawy – należy podać info o miejscu odbioru

 IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl)
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1t śruty rzepakowej nonGMO, koszt dostawy śruty rzepakowej, pochodzenie towaru (% białka), termin płatności FV, termin ważności oferty
 3. Oferty należy składać od dnia 26.07.2019 do dnia 09.08.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego
 4. Zapytanie ma charakter ciągły – możliwe cykliczne (nawet codzienne) aktualizowanie ofert przez Oferentów
 5. Termin związania ofertą wynosi min. 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z chwilą jej złożenia
 6. *Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu - wówczas w ogłoszeniu podana będzie ostateczna data i godzina przyjmowania ofert.

 V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa
 

Umowa K-S DOC     pdf

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "ŚRUTA RZEPAKOWA".