61/2019: Dostosowanie układów pomiarowych w stacjach transformatorowych w Golinie Wielkiej 80 i Zakrzewie 58

Odsłony: 1094

Dostosowanie układów pomiarowych w stacjach transformatorowych w Golinie Wielkiej 80 i Zakrzewie 58 [61/2019]

 

Zarząd Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” Sp. z  o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie "Dostosowanie układu pomiarowego w stacjach transformatorowych w Golinie Wielkiej 80 i Zakrzewie 58 [61/2019]”

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Względem Zamawiającego, jako spółki prawa handlowego, nie mają zastosowania przepisy o przetargu przeprowadzanym w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.- art. 3).
 2. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z Oferentami i prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Dostosowanie układów pomiarowych w stacjach transformatorowych w Golinie Wielkiej 80 i Zakrzewie 58 [61/2019] – wg dokumentacji projektowo-technicznej do wymagań technicznych w zakresie dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego umożliwiającego korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy, stanowiącego załącznik (dostępny na www.zolednica.pl - zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI”).
 2. Po wykonaniu prac należy wykonać niezbędne pomiary odbiorcze, a prace należy prowadzić zgodnie z odpowiednim arkuszami PN/E i IEC.
 3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem odbiorów z ENEA Operator, przygotowaniem wniosków o zawarcie umów sprzedaży energii i dystrybucji z zakładem energetycznym oraz aktualizacja i uzgodnienie instrukcji współpracy.
 4. Oczekiwany termin wykonania zadania: od 01.06.2019 do 30.08.2019 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

 • Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 30.05.2019 r. do godz. 11.00
 • Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „61/2019 Dostosowanie układów pomiarowych w stacjach transformatorowych w Golinie Wielkiej 80 i Zakrzewie 58”. Koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „61/2019 Dostosowanie układów pomiarowych w stacjach transformatorowych w Golinie Wielkiej 80 i Zakrzewie 58” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 30.05.2019 r. godz. 11”
 • Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).

V. Inne:

 1. Oferent musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania robót
 2. Kryterium wyboru oferty: cena 98%, odroczenie terminu płatności (min. 30 dni) 2%.
 3. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego

 

Załączniki:

Projekt umowy

Arkusz oferty

Dokumentacja Golina Wlk. DOSTOSOWANIE UKŁADU POMIAROWEGO W STACJI TRANSFORMATOROWEJ W GOLINIE WIELKIEJ 80

Dokumentacja Zakrzewo: DOSTOSOWANIE UKŁADU POMIAROWEGO W STACJI TRANSFORMATOROWEJ W ZAKRZEWIE 58

 

 

LICZBA OFERENTÓW: 5

OFERT ODRZUCONYCH: 1

WYBRANO OFERTĘ za: 26.500,00 zł